i dont know

درخواست حذف این مطلب
از گذشته بیزارم از آینده ی نامعلوم هم همچنین و در حال نیز زندگی نمیکنم چه میکنم ؟ نمیدانم